Ogólne warunki sprzedaży

§1 Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki sprzedaży(OWS)określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę F.H.U. Alkazar ,zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i mają do nich zastosowanie chyba , że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej .Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot zwany dalej Kupującym.

4. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży ,aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

§2 Informacje o towarach

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne
normy europejskie i krajowe.

§ 3 Ceny, ilość, jakość, termin.

1. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.

2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę zawierają podatek od wartości dodanej VAT, chyba , że wyraźnie wskazano inaczej.

3. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Kupującego.

4. Przesłane przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informacje o zamawianym towarze lub usłudze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz informację o sposobie przygotowania towaru do transportu. Niespełnienie tego warunku skutkujące dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z potrzebnymi Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ALKAZAR 99-940 Łyszkowice, Bobrowa 69 tel. 42 6551696, 509 035975, e-mail: biuro@alkazar.pl, www.alkazar.pl

5. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy.

6. Wszelkie koszty , mogące wynikać w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie , cięcie, foliowanie , przeładunek i inne obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego , o ile strony nie ustaliły inaczej.

7. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.

8. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę tytułem kary umownej.

9. Termin dostawy/odbioru zamówionych wyrobów jest ustalany indywidualnie i liczy się od daty potwierdzenia zamówienia lub wpłaty zaliczki przez Kupującego.

10. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

11. Stosowane atesty, certyfikaty ,deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za w/w dokumenty.

§4 Odbiór i dostawy towarów.

1. W przypadku gdy odbiór towaru z magazynu Sprzedawcy dokonuje Kupujący własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu.

2. W przypadku , gdy Kupujący zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi. Koszt właściwego zapakowania towaru ponosi Kupujący.

3. W przypadku gdy towar dostarczony jest do Kupującego samochodem Sprzedawcy lub Sprzedawca zleca dostawę towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie rozładunku towaru z samochodu.

4. Sprzedawca ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez Kupującego adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.

5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru.

6. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie , pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.

7. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt.5 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzenie.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, ilość i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniach a także szkody
widoczne z zewnątrz. Natychmiast ,kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane Sprzedawcy.

9. Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.

10. W przypadkach stwierdzenia przez Kupującego w trakcie montażu towaru wad ukrytych z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń , musi zaniechać dalszego montażu towaru ,zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu.

11. Zgłoszenie Sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wady, ale w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia odbioru towaru.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy, jeżeli opóźnienia nie wynikają z jego wyłącznej winy.

13. W przypadku zwłoki dostawy dotyczącej towarów niestandardowych Kupujący może odstąpić od umowy tylko w przypadku gdy zwłoka była poważna i przekroczyła 30 dni.

§5 Reklamacje

1. Reklamacja towaru oznacza , że w wypadku zaistnienia wad towarów obowiązuje tryb zgłaszania reklamacji zgodnie z Kartą Gwarancyjną.

2. Kartę Gwarancyjną otrzymuje Kupujący wraz z fakturą, po dokonaniu całkowitej zapłaty za towar (i usługę, jeśli Kupujący ją zamawiał).

§6 Warunki płatności

1. Kupujący dokonuje płatności za zamówione towary przed ich odbiorem z magazynu Sprzedającego lub przed ich wysyłką transportem Sprzedawcy albo spedycją.

2. Sprzedający może udzielić Kupującemu odroczonego terminu płatności, w zależności od dotychczas uzyskiwanych przez niego obrotów oraz po ubezpieczeniu przyszłych transankcji przez firmę asekuracyjną.

3. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia ,w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

5. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego , Sprzedawca zastrzega sobie prawo do upoważnienia firmy asekuracyjnej do odzyskania należności.

6. Jeżeli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem towaru – niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.

7. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.

8. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 7 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar i inne usługi tak , jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

9. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 14 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na ryzyko i koszt Kupującego.

10. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.

11. W przypadku zamówienia przez Kupującego usługi instalacji (montażu) wyrobów, Sprzedawca może się zgodzić na jej wykonanie własnymi siłami lub poprzez podwykonawcę. Warunkiem rozpoczęcia prac jest całkowite uregulowanie płatności za wyroby. Płatność za instalację (montaż), Kupujący dokonuje bezpośrednio po zakończeniu prac. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej – zakres prac montażowych nie obejmuje ewentualnych napraw uszkodzeń ścian, nadproży, posadzek itp.

12. Zlecenie przez kupującego usługi montażu pociąga za sobą umożliwienie korzystania przez pracowników Wykonawcy z prądu elektrycznego, wody , toalety itp.

§7 Zakres odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanych przez Kupującego celów.

§8 Zastrzeżenie prawa własności

1. Sprzedawca zastrzega , że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. Dotyczy to również zapłaty za instalację wyrobów (montaż) jeśli taka usługa była przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

2. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawca ma prawo do odebrania tych towarów będących w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego lub osoby trzeciej, której towar został powierzony. Kupujący ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy swobodny dostęp do tych towarów oraz ich odbiór.

§9 Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny Sprzedawcy.

2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

§10 Inne ustalenia

1.Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia ,jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

3. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.09.1997roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2002r.Nr101,poz.926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.